geavanceerd zoeken

€ 0 naar € 2.000.000

We hebben gevonden 0 resultaten. Bekijk resultaten
Uw zoekresultaten

Privacybeleid

Over dit privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welk soort persoonlijke informatie door deze website wordt verzameld en opgeslagen en hoe de informatie wordt gebruikt en opgeslagen. U mag weten waar en hoe deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt, of verzoeken om wijziging of schrapping van deze informatie uit onze bestanden. Voor meer informatie, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Eigenaar en Gegevenscontroleur

Worthy Properties of Portugal Unip. Lda

Adres: Av. da Liberdade Lote 22ª, R/C Dto, São Brás de Alportel 8150-101, Algarve, Portugal
E-mail contact eigenaar: david@worthypropertiesofportugal.com

Soorten verzamelde gegevens

Tot de soorten persoonsgegevens die deze website, zelf of via derden, verzamelt, behoren onder meer: Volledige Naam, E-mailadres, Telefoonnummer en alle gegevens die u besluit op te nemen in uw aanvraagbericht. Wij kunnen ook andere persoonlijke informatie opslaan, zoals uw geboortedatum, nationaliteit, adres, bedrijfsnaam, beroep en andere informatie die u ons mogelijk verstrekt.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens zijn te vinden in de desbetreffende onderdelen van dit privacybeleid of in specifieke toelichtende teksten die vóór het verzamelen van de Gegevens worden weergegeven. Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.

Tenzij anders vermeld, is alle door deze website gevraagde informatie verplicht en het niet verstrekken van deze informatie kan het voor deze website onmogelijk maken zijn diensten te verlenen. In gevallen waarin deze website specifiek vermeldt dat bepaalde informatie niet verplicht is, staat het de gebruiker vrij deze niet mee te delen zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of het functioneren van de dienst. Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar van deze website.

Elk gebruik van cookies of andere tracking tools door deze website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document en het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie van derden die via deze website is verkregen, gepubliceerd of gedeeld, en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Methoden voor de verwerking van de Informatie

De eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de informatie te voorkomen. De informatie wordt verwerkt met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modaliteiten die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de eigenaar kan de informatie in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten personen die belast zijn met de exploitatie van deze website (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postvervoerders, hostingbedrijven, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de eigenaar zijn aangewezen als gegevensverwerkers. Een bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de eigenaar worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De eigenaar mag persoonsgegevens van gebruikers verwerken indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Volgens sommige wetgevingen mag de eigenaar Persoonsgegevens verwerken totdat de gebruiker bezwaar maakt tegen die verwerking (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te beroepen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de eigenaar is onderworpen;
 • De verwerking houdt verband met een taak die wordt vervuld in het algemeen belang of met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de eigenaar is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar of van een derde.

In elk geval zal de eigenaar graag helpen verduidelijken welke specifieke rechtsgrondslag op de verwerking van toepassing is, en met name of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, dan wel een vereiste dat noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Plaats van de informatie

De gegevens worden verwerkt in de exploitatiekantoren van de eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kan de overdracht van gegevens inhouden dat de gegevens van de gebruiker naar een ander land dan het zijne worden overgebracht. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke doorgegeven gegevens, kunnen de gebruikers de rubriek met bijzonderheden over de verwerking van persoonsgegevens raadplegen.

De gebruiker heeft ook het recht kennis te nemen van de rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de VN, en van de veiligheidsmaatregelen die de eigenaar heeft genomen om zijn gegevens te beschermen.

Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag doen bij de eigenaar door gebruik te maken van de informatie in de sectie contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor de rechtmatige belangen van de eigenaar, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.
 • Het kan de eigenaar worden toegestaan persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de gebruiker met die verwerking heeft ingestemd, zolang die instemming niet is ingetrokken. Bovendien kan de eigenaar verplicht worden persoonsgegevens langer te bewaren wanneer hij daartoe verplicht is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Na het verstrijken van de bewaringstermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaringstermijn.

De doeleinden van de verwerking

De informatie over de gebruiker wordt verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, alsmede voor de volgende doeleinden: Back-up opslaan en beheren, Contact opnemen met de gebruiker, Gegevensoverdracht buiten de EU, Apparaattoestemmingen voor toegang tot persoonlijke gegevens, Analytics, Inhoud weergeven van externe platforms, Tagbeheer, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Contacten beheren en Berichten verzenden en Locatiegebaseerde interacties.

De gebruikers kunnen nadere informatie over deze doeleinden van de verwerking en de specifieke persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, vinden in de respectieve onderdelen van dit document.

Apparaatmachtigingen voor toegang tot Persoonsgegevens

Afhankelijk van het specifieke apparaat van de gebruiker, kan deze website om bepaalde toestemmingen vragen waarmee toegang kan worden verkregen tot de apparaatgegevens van de gebruiker, zoals hieronder beschreven.

Deze permissies moeten standaard door de gebruiker worden toegekend vooraleer de respectieve informatie kan worden geraadpleegd. Zodra de toestemming is gegeven, kan zij door de gebruiker te allen tijde worden ingetrokken. Om deze machtigingen in te trekken, kunnen gebruikers de instellingen van het apparaat raadplegen of contact opnemen met de eigenaar voor ondersteuning via de contactgegevens in dit document. De precieze procedure voor het controleren van de machtigingen van deze website kan afhankelijk zijn van het apparaat en de software van de gebruiker.

Wij wijzen u erop dat het intrekken van dergelijke toestemmingen gevolgen kan hebben voor de goede werking van deze website.

Indien de gebruiker een van de hieronder opgesomde toestemmingen verleent, kunnen de respectieve persoonsgegevens door deze website worden verwerkt (d.w.z. geraadpleegd, gewijzigd of verwijderd).

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

Google Analytics – De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden.

 • Google Analytics (Google Inc.) – Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website bij te houden en te analyseren, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in context te plaatsen en te personaliseren.
 • Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-out. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Opslaan en beheren van back-ups -Dit type dienst biedt de eigenaar de mogelijkheid back-ups van zijn website op te slaan en te beheren op externe servers die door de dienstverlener zelf worden beheerd. De back-ups kunnen de broncode en de inhoud omvatten, alsmede de gegevens die de gebruiker aan deze website verstrekt.

 • Back-up op Google Drive (Google Inc.) – Google Drive is een dienst voor het opslaan en beheren van back-ups, geleverd door Google Inc.
 • Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Contact opnemen met de gebruiker

 • Contactformulier (deze website) – Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, geeft de gebruiker deze website toestemming om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.
 • Verzamelde persoonlijke gegevens: Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die de gebruiker besluit op te nemen in zijn bericht.
 • Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website) – Door zich in te schrijven op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de gebruiker toegevoegd aan de lijst van personen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard over deze website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van uw inschrijving op deze website.
 • Verzamelde persoonsgegevens: adres, stad, bedrijfsnaam, land, geboortedatum, e-mailadres, voornaam, geslacht, achternaam, telefoonnummer, beroep, provincie, staat, gebruiksgegevens, website en postcode.

Doorgifte van gegevens buiten de EU

De eigenaar mag Persoonsgegevens die binnen de EU zijn verzameld alleen doorgeven aan derde landen (d.w.z. elk land dat geen deel uitmaakt van de EU) op basis van een specifieke rechtsgrondslag. Een dergelijke doorgifte van gegevens is gebaseerd op een van de hieronder beschreven rechtsgrondslagen. Gebruikers kunnen bij de eigenaar navragen welke rechtsgrondslag van toepassing is op welke specifieke dienst.

Gegevensoverdracht naar het buitenland op basis van toestemming (deze website)

Indien dit de rechtsgrondslag is, worden persoonsgegevens van gebruikers alleen vanuit de EU naar derde landen doorgegeven indien de gebruiker uitdrukkelijk met een dergelijke doorgifte heeft ingestemd, na te zijn geïnformeerd over de mogelijke risico’s als gevolg van het ontbreken van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard en passende waarborgen worden geboden. In dergelijke gevallen zal de eigenaar de gebruikers op passende wijze informeren en hun uitdrukkelijke toestemming via deze website inwinnen.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens.

Gegevensoverdracht naar het buitenland op basis van modelcontractbepalingen (deze website)

Indien dit de rechtsgrondslag is, wordt de doorgifte van persoonsgegevens uit de EU naar derde landen door de eigenaar uitgevoerd overeenkomstig “modelcontractbepalingen” die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Dit betekent dat de ontvangers van de gegevens zich ertoe hebben verbonden de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingsnormen die in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn vastgesteld. Voor nadere informatie worden de gebruikers verzocht contact op te nemen met de eigenaar via de contactgegevens die in dit document zijn vermeld.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens.

Gegevensoverdracht van de EU en/of Zwitserland naar de VS op basis van het Privacy Shield (deze website)

Indien dit de rechtsgrondslag is, vindt de doorgifte van persoonsgegevens van de EU of Zwitserland naar de VS plaats overeenkomstig het EU – VS en Zwitsers – VS Privacy Shield. Persoonsgegevens worden met name doorgegeven aan diensten die zichzelf certificeren volgens het Privacy Shield-kader en derhalve een passend niveau van bescherming van dergelijke doorgegeven gegevens waarborgen.

Alle diensten zijn vermeld in het desbetreffende deel van dit document en de diensten die het Privacy Shield onderschrijven, kunnen worden geselecteerd door hun privacybeleid te controleren en eventueel ook door specifiek te controleren of zij het Privacy Shield onderschrijven in de officiële Privacy Shield-lijst. Het Privacy Shield garandeert ook specifiek de rechten van de gebruikers, die in hun meest recente vorm te vinden zijn op de website van het Amerikaanse ministerie van Handel.

Persoonsgegevens mogen van binnen de EU of Zwitserland naar de VS worden doorgegeven aan diensten die geen deel (meer) uitmaken van het Privacy Shield, maar alleen op basis van andere geldige rechtsgronden. Gebruikers kunnen bij de eigenaar informeren naar dergelijke rechtsgronden.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens.

Gegevensoverdracht naar landen die de Europese normen waarborgen (deze website)

Als dit de rechtsgrondslag is, vindt de doorgifte van persoonsgegevens uit de EU naar derde landen plaats overeenkomstig een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De Europese Commissie neemt een besluit over de adequaatheid van de wetgeving voor een bepaald land wanneer zij van mening is dat dat land normen voor de bescherming van persoonsgegevens hanteert en handhaaft die vergelijkbaar zijn met de normen die in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn vastgesteld. Op de website van de Europese Commissie kunnen gebruikers een bijgewerkte lijst van alle genomen besluiten vinden.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens.

Een andere rechtsgrondslag voor gegevensoverdracht naar het buitenland (deze website)

Indien geen andere rechtsgrondslag van toepassing is, worden persoonsgegevens alleen vanuit de EU naar derde landen doorgegeven indien aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract tussen de gebruiker en de eigenaar of van precontractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker worden genomen;
 • De doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de gebruiker gesloten overeenkomst tussen de eigenaar en een andere natuurlijke of rechtspersoon;
 • De doorgifte is noodzakelijk om gewichtige redenen van algemeen belang;
 • De doorgifte is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
 • De doorgifte is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is toestemming te geven. In dergelijke gevallen zal de eigenaar de gebruiker via deze website informeren over de rechtsgrondslagen waarop de overdracht is gebaseerd.

Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens.

Apparaatmachtigingen voor toegang tot persoonlijke gegevens

Deze website vraagt gebruikers om bepaalde toestemmingen waarmee toegang kan worden verkregen tot de apparaatgegevens van de gebruiker, zoals hieronder beschreven.

Toestemmingen voor de toegang tot persoonsgegevens (deze website)

Deze website vraagt de gebruiker om bepaalde toestemmingen die hem toegang geven tot de apparaatgegevens van de gebruiker, zoals hier samengevat en in dit document beschreven.

 • Verzamelde persoonsgegevens: Locatie toestemming bij benadering (niet-continu).

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type dienst kunt u rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website inhoud bekijken die op externe platforms wordt gehost, en daarmee interageren. Dit soort diensten kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers er geen gebruik van maken.

Google Fonts (Google Inc.) – Google Fonts is een dienst voor de visualisatie van lettertypen van Google Inc. die het mogelijk maakt dat deze website dergelijke inhoud op zijn pagina’s opneemt.

 • Verzamelde persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Google Maps (Google Inc.) – Google Maps is een kaartvisualisatiedienst van Google Inc. die deze website in staat stelt dit soort inhoud op haar pagina’s op te nemen.

 • Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

YouTube (Google Inc.) – YouTube is een videocontentvisualiseringsdienst van Google Inc. die deze website in staat stelt dit soort inhoud op haar pagina’s op te nemen.

 • Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en Gebruiksgegevens.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

YouTube zonder cookies (Google Inc.) – YouTube is een dienst voor het visualiseren van video-inhoud die wordt geleverd door Google Inc. en die het mogelijk maakt dat deze website dit soort inhoud op zijn pagina’s opneemt. Deze widget is zo ingesteld dat YouTube geen informatie en cookies over gebruikers op deze website opslaat, tenzij ze de video afspelen.

 • Verzamelde persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Dit type dienst maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms mogelijk, rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website. De interactie en informatie verkregen via deze website zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk. Dit soort diensten kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer de gebruikers er geen gebruik van maken.

YouTube (Google Inc.) – De YouTube-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het sociale netwerk YouTube, geleverd door Google Inc.

 • Verzamelde persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Op locatie gebaseerde interacties

Niet-continue geolocatie (deze website) – Deze website kan locatiegegevens van gebruikers verzamelen, gebruiken en delen om locatiegebaseerde diensten aan te bieden. De meeste browsers en apparaten bieden standaard de mogelijkheid om deze functie uit te schakelen. Indien daartoe uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kunnen de locatiegegevens van de gebruiker door deze website worden getraceerd. De geografische locatie van de gebruiker wordt bepaald op een manier die niet continu is, hetzij op specifiek verzoek van de gebruiker, hetzij wanneer de gebruiker zijn huidige locatie niet in het daarvoor bestemde veld aangeeft en de website de positie automatisch laat bepalen.

 • Verzamelde persoonsgegevens: geografische positie.

Beheer van contacten en verzenden van berichten – Dit type dienst maakt het mogelijk een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactinformatie te beheren om met de gebruiker te communiceren. Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht door de gebruiker is bekeken, alsmede over de interactie die de gebruiker met het bericht heeft gehad, bijvoorbeeld door te klikken op links in het bericht.

HubSpot (Hubspot, Inc.) – HubSpot is een CRM-platformdienst die wordt aangeboden door Hubspot, Inc.

 • Verzamelde persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.) – MailChimp is een dienst voor het beheer van e-mailadressen en het verzenden van berichten, geleverd door The Rocket Science Group, LLC.

 • Verzamelde persoonsgegevens: adres, bedrijfsnaam, cookies, land, geboortedatum, e-mailadres, voornaam, geslacht, achternaam, telefoonnummer en gebruiksgegevens.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Tag Management – Dit type dienst helpt de eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn op deze website op een gecentraliseerde manier te beheren. Dit heeft tot gevolg dat de gegevens van de gebruikers door deze diensten stromen, hetgeen kan leiden tot het bewaren van deze gegevens.

Google Tag Manager (Google LLC) – Google Tag Manager is een tag management dienst geleverd door Google LLC.

 • Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.
 • Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Deelnemer aan het Privacy Shield.

Nadere informatie over persoonsgegevens

analyse en voorspellingen op basis van de gegevens van de gebruiker (“profilering”)

De eigenaar kan de via deze website verzamelde persoons- en gebruiksgegevens gebruiken om gebruikersprofielen aan te maken of bij te werken. Dit soort gegevensverwerking stelt de eigenaar in staat de keuzes, de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker te evalueren voor de doeleinden die in het respectieve deel van dit document zijn uiteengezet. Gebruikersprofielen kunnen ook worden opgesteld met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden verstrekt.

Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen de gebruikers de desbetreffende delen van dit document raadplegen. De gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de gebruiker en de wijze waarop hij deze kan uitoefenen, wordt de gebruiker verzocht het gedeelte van dit document te raadplegen waarin de rechten van de gebruiker worden uiteengezet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een besluit dat voor de gebruiker rechtsgevolgen of soortgelijke significante gevolgen kan hebben, uitsluitend door technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst. Deze website kan de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken om geheel of gedeeltelijk op basis van geautomatiseerde processen besluiten te nemen overeenkomstig de in dit document uiteengezette doeleinden. Deze website maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor zover dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de gebruiker en de eigenaar, of op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, indien deze toestemming bij wet is vereist. Geautomatiseerde besluiten worden genomen met technologische middelen – meestal op basis van algoritmen die aan vooraf vastgestelde criteria voldoen – die ook door derden kunnen worden verstrekt.

De grondgedachte achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

 • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
 • De gebruikers een eerlijke en onpartijdige behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
 • Vermindering van de potentiële schade ten gevolge van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen en dergelijke, die kunnen leiden tot discriminatie of een onevenwichtige behandeling van personen, enz;
 • Het risico verminderen dat de gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt.

Om meer te weten te komen over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en eventuele specifieke redenen voor geautomatiseerde besluiten die op deze website worden gebruikt, kunnen gebruikers de desbetreffende onderdelen van dit document raadplegen.

Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor gebruikers en rechten van de gebruikers die eraan worden onderworpen

Dientengevolge hebben gebruikers die aan een dergelijke verwerking worden onderworpen, het recht specifieke rechten uit te oefenen om de mogelijke gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. In het bijzonder hebben gebruikers het recht om:

 • uitleg te krijgen over elk besluit dat op basis van geautomatiseerde besluitvorming wordt genomen en hun standpunt over dit besluit kenbaar te maken;
  Een besluit aanvechten door de eigenaar te vragen het te heroverwegen of een nieuw besluit te nemen op een andere basis;
  de eigenaar om menselijke tussenkomst bij een dergelijke verwerking te verzoeken en te verkrijgen.

Om meer te weten te komen over de rechten van de gebruiker en de middelen om deze uit te oefenen, wordt de gebruiker verzocht het gedeelte van dit document te raadplegen dat betrekking heeft op de rechten van de gebruiker.

Persoonsgegevens verzameld via andere bronnen dan de gebruiker

De eigenaar van deze website kan zonder medeweten van de gebruiker rechtmatig persoonsgegevens hebben verzameld door deze te hergebruiken of te betrekken van derden op de gronden die worden genoemd in het gedeelte waarin de rechtsgrondslag van de verwerking wordt gespecificeerd. Indien de eigenaar op een dergelijke manier persoonsgegevens heeft verzameld, kunnen gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de desbetreffende delen van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

Online verkoop van goederen en diensten

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om de gebruiker diensten te verlenen of goederen te verkopen, met inbegrip van betaling en eventuele levering. De persoonsgegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de kredietkaart, de bankrekening die voor de overschrijving wordt gebruikt, of elk ander overwogen betaalmiddel omvatten. Het soort gegevens dat door deze website wordt verzameld, hangt af van het gebruikte betalingssysteem.

De rechten van de gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben gebruikers het recht om het volgende te doen:

 • hun toestemming op elk moment kunnen intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens indien de verwerking op basis van een andere rechtsgrondslag dan toestemming geschiedt. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het desbetreffende onderdeel hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht te vernemen of gegevens door de eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Verifieer en zoek rectificatie. De gebruikers hebben het recht de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • de verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om onder bepaalde omstandigheden de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan de opslag ervan.
 • hun persoonsgegevens te laten wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, hun gegevens te laten wissen door de eigenaar.
 • hun gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, deze zonder enige belemmering aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te doen doorgeven. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waaraan de gebruiker deelneemt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Klaag. Gebruikers hebben het recht om een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de eigenaar is toevertrouwd of voor de gerechtvaardigde belangen die door de eigenaar worden nagestreefd, kunnen gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met hun specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar.

De gebruikers moeten echter weten dat, indien hun persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden verwerkt, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Om te weten te komen of de eigenaar persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen gebruikers de desbetreffende onderdelen van dit document raadplegen.

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Alle verzoeken tot uitoefening van gebruikersrechten kunnen aan de eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingewilligd en zullen zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand door de eigenaar worden behandeld.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in rechtszaken of de stadia die leiden tot mogelijke gerechtelijke stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze website of de daaraan gerelateerde diensten. De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de eigenaar verplicht kan worden persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid kan deze website de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen waarin de interactie met deze website wordt vastgelegd (systeemlogboeken) en daarvoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe “Do Not Track”-verzoeken worden behandeld

Deze website ondersteunt geen “Do Not Track” verzoeken. Om te bepalen of een van de door haar gebruikte diensten van derden de “Do Not Track”-verzoeken honoreert, kunt u hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door haar gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze website en/of – voor zover technisch en wettelijk haalbaar – een bericht te sturen aan gebruikers via alle contactinformatie die de eigenaar ter beschikking heeft. Het wordt ten zeerste aanbevolen deze pagina regelmatig te controleren en daarbij te verwijzen naar de datum van de laatste wijziging die onderaan is vermeld.

Indien de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming van de gebruiker worden verricht, verzamelt de eigenaar, waar nodig, nieuwe toestemming van de gebruiker.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens, informatie (of gegevens)

Elk gegeven dat direct, indirect of in combinatie met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (of diensten van derden die op deze website worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv.), het land van oorsprong, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bv, de tijd die op elke pagina van de website is doorgebracht) en de details over het binnen de website gevolgde pad, met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt en die, tenzij anders bepaald, samenvalt met de betrokkene.

Gegevens Onderwerp

de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen betreffende de werking en het gebruik van deze website. De eigenaar van deze website is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, tenzij anders vermeld.

Deze website

Hoe de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De door deze website aangeboden dienst wordt beschreven in relatieve termen (indien beschikbaar) en op deze website.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, hebben alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine gegevensbestanden die op het toestel van de gebruiker zijn opgeslagen.

Wettelijke informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, voor zover in dit document niet anders is bepaald.

Vergelijk aanbiedingen