Avancerad sök

€ 0 till € 2.000.000

Vi hittade 0 resultat. Se Resultat
Dina sökresultat

Integritetspolicy

Om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar vilken typ av personlig information som samlas in och lagras av denna webbplats och hur informationen används och lagras. Du är välkommen att veta var och hur dessa uppgifter lagras och används, eller begära ändring eller radering av denna information från våra register. För att begära ytterligare information, ändring eller radering av din personliga information är du välkommen att kontakta oss .

Ägare och datakontrollant

Worthy Properties of Portugal Unip. Lda

Adress: Av. da Liberdade Lote 22ª, R/C Dto, São Brás de Alportel 8150-101, Algarve, Portugal
E-post för ägarens kontakt: david@worthypropertiesofportugal.com

Typer av data som samlas in

Bland de typer av personuppgifter som denna webbplats samlar in, av sig själv eller genom tredje part, finns: Fullständigt namn , e-postadress , telefonnummer och alla detaljer som du bestämmer dig för att inkludera i ditt förfrågningsmeddelande. Vi kan också lagra annan personlig information såsom ditt födelsedatum , nationalitet, adress , företagsnamn , yrke och annan information som du kan ge oss.

Fullständiga detaljer om varje typ av insamlade personuppgifter finns i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller i specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen. Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder denna webbplats.

Om inte annat anges är all information som begärs av denna webbplats obligatorisk och underlåtenhet att tillhandahålla denna information kan göra det omöjligt för denna webbplats att tillhandahålla sina tjänster. I de fall denna webbplats specifikt anger att viss information inte är obligatorisk, står det användarna fritt att inte kommunicera detta utan konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren av denna webbplats.

All användning av cookies eller andra spårningsverktyg av denna webbplats eller av ägarna av tredjepartstjänster som används av denna webbplats tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och Cookiepolicy , om tillgänglig.

Användare är ansvariga för all personlig information från tredje part som erhålls, publiceras eller delas via denna webbplats och bekräftar att de har tredje parts samtycke att tillhandahålla uppgifterna till ägaren.

Metoder för att behandla informationen

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller otillåten förstörelse av informationen. Informationsbehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen strikt relaterade till de angivna ändamålen. Förutom ägaren kan informationen i vissa fall vara tillgänglig för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna webbplats (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller externa parter (såsom tredje- partens tekniska tjänsteleverantörer, brevbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till databehandlare av ägaren. En uppdaterad lista över dessa parter kan begäras från ägaren när som helst.

Rättslig grund för behandlingen

Ägaren kan behandla personuppgifter som rör användare om något av följande gäller:

 • Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika syften. Obs: Enligt viss lagstiftning kan ägaren tillåtas att behandla personuppgifter tills användaren invänder mot sådan behandling (“opt-out”), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte närhelst behandlingen av personuppgifter omfattas av europeisk dataskyddslagstiftning;
 • Tillhandahållande av data är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal med användaren och/eller för eventuella förpliktelser före kontraktet därav;
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är föremål för;
 • Behandling avser en uppgift som utförs av allmänt intresse eller utövande av myndighetsutövning som tillkommer ägaren;
 • Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av ägaren eller av en tredje part.

Ägaren hjälper i alla fall gärna till med att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Informationens plats

Uppgifterna behandlas på ägarens driftskontor och på alla andra platser där de parter som är inblandade i behandlingen finns.

Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än deras eget. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter.

Användare har också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som styrs av folkrätt eller inrättad av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtagits av ägaren för att skydda sina uppgifter.

Om någon sådan överföring äger rum kan användare ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga ägaren med hjälp av informationen i kontaktsektionen.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge det krävs för det ändamål de har samlats in för.

Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål som är relaterade till fullgörandet av ett kontrakt mellan ägaren och användaren ska behållas tills ett sådant avtal har fullgjorts till fullo.
 • Personuppgifter som samlas in för ägarens berättigade intressen ska bevaras så länge det behövs för att uppfylla sådana ändamål. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren eftersträvar i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.
 • Ägaren kan få behålla personuppgifter under en längre period närhelst användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte återkallas. Vidare kan ägaren vara skyldig att bevara personuppgifter under en längre tid närhelst det krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på föreläggande av en myndighet.

När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas. Rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet kan därför inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

Syften med behandlingen

Informationen om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster, samt för följande ändamål: Spara och hantera säkerhetskopiering, kontakta användaren, dataöverföring utanför EU, enhetsbehörigheter för åtkomst till personuppgifter, analys, visa innehåll från externa plattformar, tagghantering, interaktion med externa sociala nätverk och plattformar, hantera kontakter och skicka meddelanden och platsbaserade interaktioner.

Användare kan hitta ytterligare detaljerad information om sådana ändamål med behandlingen och de specifika personuppgifter som används för varje ändamål i respektive avsnitt av detta dokument.

Enhetsbehörigheter för åtkomst till personuppgifter

Beroende på användarens specifika enhet kan den här webbplatsen begära vissa behörigheter som tillåter den att komma åt användarens enhetsdata enligt beskrivningen nedan.

Som standard måste dessa behörigheter beviljas av användaren innan respektive information kan nås. När tillståndet har getts kan det när som helst återkallas av användaren. För att återkalla dessa behörigheter kan användare hänvisa till enhetsinställningarna eller kontakta ägaren för support via kontaktuppgifterna i detta dokument. Den exakta proceduren för att kontrollera denna webbplatss behörigheter kan bero på användarens enhet och programvara.

Observera att ett återkallande av sådana behörigheter kan påverka den här webbplatsens korrekta funktion.

Om användaren beviljar någon av de behörigheter som anges nedan, kan respektive personuppgifter behandlas (dvs nås, ändras eller tas bort) av denna webbplats.

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

Google Analytics – Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarbeteende.

 • Google Analytics (Google Inc.) – Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google använder data som samlas in för att spåra och undersöka användningen av denna webbplats, för att förbereda rapporter om dess aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
 • Personlig information som samlas in: Cookies och användningsdata.
 • Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy – Opt Out. Privacy Shield-deltagare.

Säkerhetskopiering och hantering -Denna typ av tjänst gör det möjligt för ägaren att spara och hantera säkerhetskopior av denna webbplats på externa servrar som hanteras av tjänsteleverantören själv. Säkerhetskopiorna kan innehålla källkoden och innehållet samt de data som användaren tillhandahåller till denna webbplats.

 • Säkerhetskopiering på Google Drive (Google Inc.) – Google Drive är en tjänst för att spara och hantera säkerhetskopior från Google Inc.
 • Personuppgifter som samlas in: olika typer av uppgifter som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten.
 • Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Kontakta användaren

 • Kontaktformulär (denna webbplats) – Genom att fylla i kontaktformuläret med sina uppgifter, godkänner användaren denna webbplats att använda dessa uppgifter för att svara på förfrågningar om information, offerter eller någon annan typ av begäran som anges i formulärets rubrik.
 • Personuppgifter som samlas in: Fullständigt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som användaren bestämmer sig för att inkludera i sitt meddelande.
 • E-postlista eller nyhetsbrev (denna webbplats) – Genom att registrera sig på e-postlistan eller för nyhetsbrevet kommer användarens e-postadress att läggas till i kontaktlistan för de som kan få e-postmeddelanden som innehåller information av kommersiell eller marknadsföringsmässig karaktär angående denna webbplats. Din e-postadress kan också läggas till i den här listan som ett resultat av att du registrerar dig för denna webbplats.
 • Personuppgifter som samlas in: adress, stad, företagsnamn, land, födelsedatum, e-postadress, förnamn, kön, efternamn, telefonnummer, yrke, provins, stat, användningsdata, webbplats och postnummer.

Dataöverföring utanför EU

Ägaren får överföra personuppgifter som samlats in inom EU till tredjeländer (dvs. alla länder som inte ingår i EU) endast enligt en specifik rättslig grund. All sådan dataöverföring baseras på en av de rättsliga grunderna som beskrivs nedan. Användare kan fråga ägaren för att få reda på vilken rättslig grund som gäller för vilken specifik tjänst.

Dataöverföring utomlands baserat på samtycke (denna webbplats)

Om detta är den rättsliga grunden, ska personuppgifter om användare överföras från EU till tredjeländer endast om användaren uttryckligen har samtyckt till sådan överföring, efter att ha informerats om de möjliga riskerna på grund av avsaknaden av ett adekvat beslut och lämpliga skyddsåtgärder. . I sådana fall ska ägaren informera användarna på lämpligt sätt och samla in deras uttryckliga samtycke via denna webbplats.

Personuppgifter som samlas in : olika typer av uppgifter.

Dataöverföring utomlands baserat på standardavtalsklausuler (denna webbplats)

Om detta är den rättsliga grunden utförs överföringen av personuppgifter från EU till tredjeländer av ägaren enligt ”standardavtalsklausuler” som tillhandahålls av EU-kommissionen. Detta innebär att datamottagare har åtagit sig att behandla personuppgifter i enlighet med de dataskyddsstandarder som anges i EU:s dataskyddslagstiftning. För ytterligare information ombeds användare att kontakta ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument.

Personuppgifter som samlas in : olika typer av uppgifter.

Dataöverföring från EU och/eller Schweiz till USA baserat på Privacy Shield (denna webbplats)

Om detta är den rättsliga grunden sker överföringen av personuppgifter från EU eller Schweiz till USA enligt EU – USA och Schweiz – US Privacy Shield. I synnerhet överförs personuppgifter till tjänster som självcertifierar under Privacy Shield-ramverket och som därför garanterar en adekvat skyddsnivå för sådana överförda uppgifter.

Alla tjänster listas i det relevanta avsnittet i detta dokument och de som följer Privacy Shield kan pekas ut genom att kontrollera deras integritetspolicy och eventuellt också genom att specifikt kontrollera efter Privacy Shield-efterlevnad i den officiella Privacy Shield-listan. Privacy Shield garanterar också specifikt rättigheter till användare som kan hittas i sin senaste form på webbplatsen som drivs av det amerikanska handelsdepartementet.

Personuppgifter kan överföras från inom EU eller Schweiz till USA till tjänster som inte är, eller inte längre, en del av Privacy Shield, endast baserat på andra giltiga rättsliga grunder. Användare kan be ägaren att lära sig om sådana juridiska grunder.

Personuppgifter som samlas in : olika typer av uppgifter.

Dataöverföring till länder som garanterar europeiska standarder (denna webbplats)

Om detta är den rättsliga grunden utförs överföringen av personuppgifter från EU till tredjeländer enligt ett adekvathetsbeslut från Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen antar lämplighetsbeslut för specifika länder närhelst den anser att landet har och tillhandahåller standarder för skydd av personuppgifter som är jämförbara med dem som anges i EU:s dataskyddslagstiftning. Användare kan hitta en uppdaterad lista över alla adekvata beslut som utfärdats på Europeiska kommissionens webbplats.

Personuppgifter som samlas in : olika typer av uppgifter.

En annan rättslig grund för dataöverföring utomlands (denna webbplats)

Om ingen annan rättslig grund gäller ska personuppgifter överföras från EU till tredjeländer endast om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 • Överlåtelsen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan användaren och ägaren eller för åtgärder som vidtagits före avtalet på användarens begäran;
 • Överlåtelsen är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal som ingåtts i användarens intresse mellan ägaren och en annan fysisk eller juridisk person;
 • Överlåtelsen är nödvändig av viktiga skäl av allmänt intresse;
 • Överföringen är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • Överföringen är nödvändig för att skydda den registrerades eller andra personers vitala intressen, där den registrerade är fysiskt eller juridiskt oförmögen att ge samtycke. I sådana fall ska ägaren informera användaren om de rättsliga grunder överföringen bygger på via denna webbplats.

Personuppgifter som samlas in : olika typer av uppgifter.

Enhetsbehörigheter för åtkomst av personuppgifter

Denna webbplats begär vissa behörigheter från användare som tillåter den att komma åt användarens enhetsdata enligt beskrivningen nedan.

Enhetsbehörigheter för åtkomst till personuppgifter (denna webbplats)

Den här webbplatsen begär vissa behörigheter från användare som tillåter den att komma åt användarens enhetsdata som sammanfattas här och beskrivs i detta dokument.

 • Personuppgifter som samlas in : Ungefärligt platstillstånd (icke-kontinuerligt).

Visa innehåll från externa plattformar

Denna typ av tjänst gör att du kan se innehåll som finns på externa plattformar direkt från den här webbplatsens sidor och interagera med dem. Den här typen av tjänst kan fortfarande samla in webbtrafikdata för de sidor där tjänsten är installerad, även när användare inte använder den.

Google Fonts (Google Inc.) – Google Fonts är en typsnittsvisualiseringstjänst som tillhandahålls av Google Inc. som tillåter denna webbplats att införliva innehåll av detta slag på sina sidor.

 • Personuppgifter som samlas in : Användningsdata och olika typer av data som specificeras i tjänstens integritetspolicy.
 • Plats för behandling : USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Google Maps (Google Inc.) – Google Maps är en kartvisualiseringstjänst som tillhandahålls av Google Inc. som tillåter denna webbplats att införliva innehåll av detta slag på sina sidor.

 • Personlig information som samlas in : Cookies och användningsdata.
 • Plats för behandling : USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

YouTube (Google Inc.) – YouTube är en tjänst för visualisering av videoinnehåll som tillhandahålls av Google Inc. som tillåter denna webbplats att införliva innehåll av detta slag på sina sidor.

 • Personlig information som samlas in : Cookies och användningsdata.
 • Plats för behandling : USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

YouTube utan cookies (Google Inc.) – YouTube är en tjänst för visualisering av videoinnehåll som tillhandahålls av Google Inc. som tillåter denna webbplats att införliva innehåll av detta slag på sina sidor. Den här widgeten är inställd på ett sätt som säkerställer att YouTube inte lagrar information och cookies om användare på denna webbplats om de inte spelar upp videon.

 • Personuppgifter som samlas in : Användningsdata.
 • Plats för behandling : USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Interaktion med externa sociala nätverk och plattformar

Denna typ av tjänst tillåter interaktion med sociala nätverk eller andra externa plattformar direkt från denna webbplatss sidor. Interaktionen och informationen som erhålls via denna webbplats är alltid föremål för användarens integritetsinställningar för varje socialt nätverk. Den här typen av tjänst kan fortfarande samla in trafikdata för sidorna där tjänsten är installerad, även när användare inte använder den.

YouTube (Google Inc.) – YouTube-knappen och sociala widgets är tjänster som tillåter interaktion med det sociala YouTube-nätverket som tillhandahålls av Google Inc.

 • Personuppgifter som samlas in : Användningsdata.
 • Plats för behandling : USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Platsbaserade interaktioner

Icke-kontinuerlig geolokalisering (denna webbplats) – Denna webbplats kan samla in, använda och dela användarplatsdata för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. De flesta webbläsare och enheter tillhandahåller verktyg för att välja bort den här funktionen som standard. Om uttrycklig auktorisering har tillhandahållits kan användarens platsdata spåras av denna webbplats. Användarens geografiska plats bestäms på ett sätt som inte är kontinuerligt, antingen på användarens specifika begäran eller när användaren inte pekar ut sin nuvarande plats i lämpligt fält och tillåter webbplatsen att upptäcka positionen automatiskt .

 • Personuppgifter som samlas in : geografisk position.

Hantera kontakter och skicka meddelanden – Denna typ av tjänst gör det möjligt att hantera en databas med e-postkontakter, telefonkontakter eller annan kontaktinformation för att kommunicera med användaren. Dessa tjänster kan också samla in data om datum och tid när meddelandet sågs av användaren, samt när användaren interagerade med det, till exempel genom att klicka på länkar som ingår i meddelandet.

HubSpot (Hubspot, Inc.) – HubSpot är en CRM-plattformstjänst som tillhandahålls av Hubspot, Inc.

 • Personuppgifter som samlas in : olika typer av uppgifter.
 • Plats för behandling : USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.) – MailChimp är en e-postadresshanterings- och meddelandesändningstjänst som tillhandahålls av The Rocket Science Group, LLC.

 • Personuppgifter som samlas in : adress, företagsnamn, cookies, land, födelsedatum, e-postadress, förnamn, kön, efternamn, telefonnummer och användningsdata.
 • Plats för behandling : USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Tagghantering – Denna typ av tjänst hjälper ägaren att hantera de taggar eller skript som behövs på denna webbplats på ett centraliserat sätt. Detta resulterar i att användarnas data flödar genom dessa tjänster, vilket potentiellt kan resultera i att dessa data behålls.

Google Tag Manager (Google LLC) – Google Tag Manager är en tagghanteringstjänst som tillhandahålls av Google LLC.

 • Personlig information som samlas in : Cookies och användningsdata.
 • Plats för behandling : USA – Sekretesspolicy. Privacy Shield-deltagare.

Mer information om personuppgifter

Analyser och förutsägelser baserade på användarens data (”profilering”)

Ägaren kan använda personlig information och användningsdata som samlats in via denna webbplats för att skapa eller uppdatera användarprofiler. Denna typ av databehandling tillåter ägaren att utvärdera användarens val, preferenser och beteende för de syften som beskrivs i respektive avsnitt av detta dokument. Användarprofiler kan också skapas med hjälp av automatiserade verktyg som algoritmer, som också kan tillhandahållas av tredje part.

För att ta reda på mer om de profileringsaktiviteter som utförs kan användare kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument. Användaren har alltid rätt att invända mot denna typ av profileringsaktivitet. För att ta reda på mer om användarens rättigheter och hur man utövar dem, uppmanas användaren att konsultera avsnittet i detta dokument som beskriver användarens rättigheter.

Automatiserat beslutsfattande

Automatiserat beslutsfattande innebär att ett beslut som sannolikt kommer att få rättsverkningar eller liknande betydande effekter för användaren, fattas enbart med tekniska medel, utan mänsklig inblandning. Denna webbplats kan använda användarens personuppgifter för att fatta beslut helt eller delvis baserat på automatiserade processer enligt de syften som beskrivs i detta dokument. Denna webbplats antar automatiserade beslutsprocesser i den mån det är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan användare och ägare, eller baserat på användarens uttryckliga samtycke, där sådant samtycke krävs enligt lagen. Automatiserade beslut fattas med tekniska medel – mestadels baserade på algoritmer som är föremål för fördefinierade kriterier – som också kan tillhandahållas av tredje part.

Grunden bakom det automatiserade beslutsfattandet är:

 • För att möjliggöra eller på annat sätt förbättra beslutsprocessen;
 • Att ge användarna rättvis och opartisk behandling baserad på konsekventa och enhetliga kriterier;
 • Att minska den potentiella skadan som härrör från mänskliga fel, personlig fördom och liknande som potentiellt kan leda till diskriminering eller obalans i behandlingen av individer etc.;
 • För att minska risken för användarens underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt ett avtal.

För att ta reda på mer om syftena, tredjepartstjänsterna, om några, och eventuella specifika skäl för automatiserade beslut som används på denna webbplats, kan användare kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument.

Konsekvenser av automatiserade beslutsprocesser för användare och rättigheter för användare som utsätts för det

Som en följd av detta har användare som är föremål för sådan behandling rätt att utöva specifika rättigheter som syftar till att förhindra eller på annat sätt begränsa de potentiella effekterna av de automatiserade beslut som fattas. I synnerhet har användare rätt att:

 • Skaffa en förklaring om alla beslut som fattas som ett resultat av automatiserat beslutsfattande och uttrycka sin syn på detta beslut;
  Utmana ett beslut genom att be ägaren att ompröva det eller fatta ett nytt beslut på en annan grund;
  Begär och erhåll från ägaren mänsklig inblandning i sådan behandling.

För att lära dig mer om användarens rättigheter och sätten att utöva dem, uppmanas användaren att konsultera avsnittet i detta dokument som rör användarens rättigheter.

Personuppgifter som samlats in från andra källor än användaren

Ägaren av denna webbplats kan ha samlat in personuppgifter som rör användare utan deras vetskap på ett legitimt sätt genom att återanvända eller hämta dem från tredje part på de grunder som nämns i avsnittet som anger den rättsliga grunden för behandlingen. Om ägaren har samlat in personuppgifter på ett sådant sätt, kan användare hitta specifik information om källan i de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Sälja varor och tjänster online

De personuppgifter som samlas in används för att förse användaren med tjänster eller för att sälja varor, inklusive betalning och eventuell leverans. De personuppgifter som samlas in för att slutföra betalningen kan inkludera kreditkortet, det bankkonto som användes för överföringen eller något annat planerat betalningsmedel. Vilken typ av data som samlas in av denna webbplats beror på vilket betalningssystem som används.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter avseende deras data som behandlas av ägaren.

I synnerhet har användare rätt att göra följande:

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke där de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.
 • Invända mot bearbetning av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av deras uppgifter om behandlingen sker på annan laglig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det dedikerade avsnittet nedan.
 • Få tillgång till deras data. Användare har rätt att få veta om uppgifter behandlas av ägaren, få utlämnande angående vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av uppgifterna som behandlas.
 • Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera riktigheten av sina uppgifter och begära att de uppdateras eller korrigeras.
 • Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla sina uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.
 • Få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter erhålla radering av sina uppgifter från ägaren.
 • Ta emot deras uppgifter och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användare har rätt att få sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig utan något hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att Uppgifterna behandlas på automatiserade sätt och att behandlingen är baserad på användarens samtycke, på ett avtal som användaren ingår i eller på förpliktelser för detta.
 • Klaga. Användare har rätt att väcka talan inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandling

Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, vid utövande av en myndighet som tillhör ägaren eller för ägarens berättigade intressen, kan användarna invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras särskilda situation för att motivera invändningen .

Användare måste dock veta att om deras personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan de när som helst invända mot den behandlingen utan att ge någon motivering. För att ta reda på om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan användare hänvisa till de relevanta avsnitten i detta dokument.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan komma att användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller de stadier som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna webbplats eller relaterade tjänster. Användaren förklarar sig vara medveten om att ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Utöver informationen i denna integritetspolicy kan denna webbplats förse användaren med ytterligare och kontextuell information om särskilda tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållsändamål kan denna webbplats och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna webbplats (systemloggar) och använder andra personliga uppgifter (som IP-adressen) för detta ändamål.

Information som inte finns i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras från ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur ”Do Not Track”-förfrågningar hanteras

Denna webbplats stöder inte ”Spåra inte”-förfrågningar. För att avgöra om någon av tredjepartstjänsterna som den använder uppfyller ”Spåra inte”-förfrågningar, vänligen läs deras sekretesspolicy.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt på denna webbplats och/eller – så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt – skicka ett meddelande till användarna via eventuell kontaktinformation tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kolla denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Skulle ändringarna påverka behandlingsaktiviteter som utförs baserat på användarens samtycke, ska ägaren vid behov inhämta nytt samtycke från användaren.

Definitioner och juridiska referenser

Personuppgifter, information (eller data)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personligt identifikationsnummer – gör det möjligt att identifiera eller identifiera en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna webbplats (eller tredjepartstjänster som används på denna webbplats), som kan inkludera: IP-adresserna eller domännamnen för de datorer som används av användarna som använder denna webbplats, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, metoden som användes för att skicka förfrågan till servern, storleken på filen som mottogs som svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (framgångsrikt resultat, fel, etc.), ursprungslandet, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsdetaljerna per besök (t.ex. den tid som spenderas på varje sida på webbplatsen) och detaljerna om vägen som följs på webbplatsen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder denna webbplats som, om inte annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Registrerad

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Databehandlare (eller dataövervakare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Datakontrollant (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för driften och användningen av denna webbplats. Den personuppgiftsansvarige, om inte annat anges, är ägare till denna webbplats.

Denna webbplats

Hur användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Tjänsten som tillhandahålls av denna webbplats beskrivs i relativa termer (om tillgänglig) och på denna webbplats.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsländer till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Småkakor

Små uppsättningar data lagrade i användarens enhet.

Juridisk information

Denna sekretesspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (Allmän dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy avser endast denna webbplats, om inte annat anges i detta dokument.

Jämför fastigheter